کمپین حمایت از حامدزمانی

کمپین حمایت از حامدزمانی

کمپین  حمایت از حامدزمانی

محلی برای حمایت از خواننده ارزشی حامدزمانی

۱ مطلب با موضوع «دلنوشته» ثبت شده است

دلنوشته من
به نام خدایی که برای رسیدن به او هرروز سال را روزه میگیرم.

ای تو که گوش به حرف های بیگانگان نمی سپاری وهنوز هم پایه حرفت هستی .پس بمان وبدان حرف هایت حرفمان وکارهایت کارمان وصدایت نوایمان است

پس بگو باز هم حرفت راوبازهم انجام بده کارت را وبدان پشتت هستیم همانطور که قبلا بودیم ،بودیم درکناره جان دادگان مان وتکیه گاهی برای جنگمان ودرست کردیم مشقی از عشق 

الان هم هستیم با جنگ نرم ودرست می کنیم  فرهنگی از مهدویت را

ای شکافنده دل های مادران داغدار شهداوای گوینده ی حرف های نارسای مردم ،ای کسی که با نوای ات صدای بوق های او را دراورده ای ،پس بخوان ،بخوان که صدایت زنجیری است برگوشش.

بگو بازهم مرگ برامریکاتا مردم باصدایت درهرکجا و ناکجای کشورم هم نوا شوند، نوایی که برای ام دوا است . نوایی که گوش تا گوش جمعیّت را فراگرفته و هیچ کس جلودارش نیست

مرگ بر امریکا هایی که صدای اش را دراورد"


پس بخوان ای بسیجی باصدایت ،با نوایت،باهوایت ،باقوایت ،با شجاعت بخوان که من به صدایت محتاجم.

بخوان با طنینت و بنویس با شهامت وغیرت ایرانی ات نحن و صامدون تا اخرین نفس

قلمم قصار ازنوشتن شعر هایت و زبانم کوتاه دربرابر خواندن انهاست.

(پس بدان که بمانی بانوایت و صدایت دراین راه جاویدان خواهی ماند)

(پس بازهم بخوان)

((برگرفته از اهنگ ماه تو)و(برگرفته ازاهنگ مشق عشق)و(برگرفته از اهنگ مرگ بر امریکا)و.(هم خوانی اهنگ مرگ بر امریکا در روز 22بهمن در اصفهان )و(برگرفته از اهنگ نحن وصامدون و نوشته های صدای بی صدا ها))